Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych oraz danych osobowych  Pani/Pana dziecka jest Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Antoniego z Padwy, z siedzibą w Brzezince, ul. Słoneczna 5, 34-120 Andrychów, tel. 338753731, e-mail: spsk.brzezinka@op.pl, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły.

2. Zakres gromadzonych przez administratora danych obejmuje informacje, które niezbędne są do realizacji zadań ustawowych  zgodnych z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) oraz zadaniami statutowymi szkoły/przedszkola/internatu.

3. Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych, przetwarzane są w celu i na podstawie prawa wymienionego w punkcie 2 i są zgodne z art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Administratora Danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp oraz partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane w ramach umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy i zgodnych z celami określonymi w ustawie „Prawo Oświatowe”.

5. Dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak jest to określone w przepisach prawnych wyższego rzędu, związanych z realizacją zadań szkoły oraz w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w celach innych niż powyższe, przetwarza się je do momentu cofnięcia zgody przez powierzającego.

6. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust.5,  może nastąpić poprzez dostarczenie osobiste lub przesłanie pocztą na adres: Brzezinka, ul. Słoneczna 5, 34-120 Andrychów, pisemnej informacji z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych osobowych osoby, której one dotyczą.

7. Informujemy, że ma Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu za wyjątkiem celu określonego w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290).

8. Odbiorcami Pani/Pana danych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

9. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest  Pan Jarosław Merdzik tel. +48 509 501 910, 
e-mail: iod@spsk.edu.pl 

10. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych.