Egzamin ósmoklasisty 2020 – PROCEDURY

UCZNIOWIE

 1. Do egzaminu ósmoklasisty mogą przystąpić wyłącznie uczniowie zdrowi, którzy nie przebywają na kwarantannie i nie mieszkają z przebywającymi na kwarantannie.
 2. W dniu egzaminu uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.15. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 3. Ósmoklasiści wchodzą do szkoły głównym wejściem, a po zakończonym egzaminie tym samym wejściem opuszczają budynek.
 4. Przed wejściem do budynku uczniowie oczekują spokojnie na wpuszczenie przez dyżurującego nauczyciela, zachowując bezpieczną odległość od innych oczekujących na wejście osób.
 5. Podczas wejścia do szkoły każdy uczeń zakrywa usta i nos, zakładając maseczkę, chustę lub przyłbicę.
 6. Wchodząc do szkoły każdy uczeń obligatoryjnie dezynfekuje ręce.
 7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
 8. Po wejściu na teren szkoły każdy uczeń pozostawia w szatni swoje rzeczy, których nie może wnieść do sali egzaminacyjnej, w specjalnie przygotowanej i opisanej reklamówce.
 9. Uczniowie udają się do wyznaczonych sal egzaminacyjnych zgodnie z harmonogramem, w towarzystwie dyżurującego nauczyciela.
 10. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej uczniowie dezynfekują ręce, podpisują listę obecności swoim długopisem i zajmują miejsce zgodne z numerem wylosowanym przez członka Zespołu Nadzorującego.
 11. Na prośbę Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego uczeń okazuje legitymację szkolną, która wraz z przyborami powinna się znajdować w przeźroczystym opakowaniu oraz odsłania na chwilę twarzy (przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 m od członków ZN).
 12. Do sali egzaminacyjnej uczniowie wnoszą własne przybory zgodnie z komunikatem CKE (czarny długopis, linijkę, słownik), umieszczone wraz z  legitymacją szkolną w przeźroczystym opakowaniu. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 13. Szkoła nie zapewnia wody pitnej dlatego uczniowie mogą wnieść ze sobą butelkę wody niegazowanej, którą stawiają obok swojego stolika egzaminacyjnego.
 14. Po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym zdający mogą zdjąć maseczkę, chustę lub przyłbicę.
 15. Uczeń który w trakcie egzaminu chce zadać pytanie członkom Zespołu Nadzorującego, podnosi rękę oraz zakrywa usta i nos.
 16. Zdający, który w trakcie egzaminu ma potrzebę skorzystania z toalety, podnosi rękę, zakrywa usta i nos, czeka na pozwolenie członka Zespołu Nadzorującego, wychodzi z sali, udaje się do najbliższej toalety. Przed powtórnym wejściem do sali egzaminacyjnej uczeń dezynfekuje ręce.
 17. Jeżeli w trakcie egzaminu zdający poczuje się źle sygnalizuje to natychmiast PZN, który podejmuje działania zgodnie z procedurami.
 18. Zakończenie egzaminu przed czasem uczeń sygnalizuje członkom Zespołu Nadzorującego podnosząc rękę, zakrywając usta i nos.
 19. Jeżeli uczeń zakończy egzamin wcześniej niż 15 minut przed czasem, po uzyskaniu zgody od Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego może opuścić salę egzaminacyjną zgodnie z harmonogramem.
 20. Uczniowie, którzy będą pisali egzamin do końca (poczynając od 15 minut przed zakończeniem) wyznaczonego czasu, opuszczają salę egzaminacyjną zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego.
 21. Po wyjściu z Sali egzaminacyjnej zdający zabierają z szatni wcześniej pozostawione rzeczy i zgodnie z harmonogramem opuszczają szkołę.
 22. Po wyjściu z budynku szkoły ósmoklasiści rozchodzą się do swoich domów, nie gromadząc się na terenie szkolnym.
 23. W czasie przebywania na terenie szkoły każdy uczeń pamięta o zachowaniu bezpiecznej odległości (min. 1,5 m) od innych uczniów oraz nauczycieli.